Algorithmics ແມ່ນ ໂຮງຮຽນສອນຂຽນໂປຣແກຣມສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ ອາຍຸ 6 - 17 ປີ:
ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ: ການສ້າງໂປຣເຈັກເກມ, ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ການສ້າງກາຕຸນ ແລະ ອື່ນໆຫຼາກຫຼາຍທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມມັກ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງນ້ອງໆ
ສະບາຍດີຜູ້ປົກຄອງ, ຄູຂໍລົບກວນເວລາຜູ້ປົກຄອງຕອບຄຳຖາມແບບສອບຖາມນີ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເດີ້
ຊ່ວງນີ້ພວກເຮົາມີໂປຣໂມຊັ່ນໃຫ້ທົດລອງຟຣີ 1 ຊົ່ວໂມງເດີເຈົ້າ